Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Split Payment w Finansowaniu Dostawców

Informacje dla odbiorców

Jakie transakcje są objęte obowiązkowym Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP)?

Obowiązkiem zapłaty z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) objęte są towary lub usługi wymienione w załączniku 15 do ustawy o VAT, jeśli kwota faktury na rzecz podatników polskich przekracza 15 000 PLN. Obowiązek ten dotyczy również faktur w walutach obcych, których równowartość w PLN przekroczy 15 000 PLN.

Za brak realizacji płatności za towary wrażliwe w MPP płatnikowi grożą sankcje w postaci solidarnej odpowiedzialności za zaległości dostawcy w podatku VAT (w wysokości VAT), kara w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze czy brak możliwości zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Czy mogę zapłacić w MPP za faktury, które nie są objęte obowiązkiem ustawowym?

Za każdą fakturę płatną na rachunek firmowy dostawcy prowadzony w Polsce w walucie PLN możemy zapłacić z wykorzystaniem MPP, niezależnie od kwoty. Warunkiem jest wskazanie takiej metody płatności przez Odbiorcę w Dyspozycji wykupu – niezależnie, czy składa ją na formularzu faktury na platformie ALEO.com, importując plik czy ładując dane za pomocą WebService.

W jaki sposób mogę zlecić na ALEO.com płatność z wykorzystaniem MPP?

Aby zlecić płatność faktury w MPP należy:

 1. Na formularzu faktury dostępnym na ALEO.com: po wybraniu danych dostawcy, którego rachunek bankowy prowadzony jest w Polsce –zaznacz pole Podzielona płatność (Split Payment), znajdujące się obok pola z kwotą VAT.
  Płatność podzielona
 2. Importując faktury plikiem .csv – przede wszystkim upewnij się, że w szablonie importu są włączone pola „Czy podzielona płatność” oraz „Kwota VAT” i „Kwota netto”.
  Numery kolumn z danymi faktury
  Następnie przygotuj plik z fakturami do importu, wpisz w kolumnie odpowiadającej podzielonej płatności wartość 1 w wierszu odpowiadającym fakturze, która ma być zapłacona z wykorzystaniem MPP i podaj dla niej wartości netto i VAT.
 3. Wprowadzając pliki przez webservice
  W fakturze wprowadzanej przez WS w polu is-split-payment zadeklaruj flagę o wartości: true, a także wypełnij pola dot. kwoty netto (net-amount) i VAT (vat-amount), na przykład:
  <is-split-payment>true</is-split-payment>
  <vat-amount>23</vat-amount>
  <net-amount>100</net-amount>

Czy muszę podawać kwotę netto w przypadku płatności w MPP?

Co do zasady, podanie kwoty netto faktury jest konieczne dla prawidłowego zrealizowania faktury w MPP, podobnie jak podanie kwoty VAT. Natomiast w przypadku wprowadzania faktur w PLN przez formularz na platformie ALEO.com, system sam uzupełni tę kwotę po podaniu kwoty brutto i VAT. System sprawdzi również, niezależnie od metody wprowadzania faktury (formularz, plik .csv czy webservice), czy dla faktur w PLN spełniona jest zasada: kwota brutto = kwota netto + VAT.

Czy mogę zlecić płatność częściową z wykorzystaniem MPP?

Jeśli chcesz zlecić płatność częściową, bo np. z faktury wystawionej na 20 000 zł nastąpiło potrącenie z tytułu niedotrzymania warunków umowy w wysokości 4 000zł, możesz jak najbardziej wprowadzić taką płatność częściową w kwocie 16 000 zł, zaznaczając pole Częściowe finansowanie faktury pod jej podstawowymi danymi. Jeśli dodatkowo chcesz, aby płatność została zrealizowana w MPP, to przy kwocie brutto całej faktury zaznacz tę opcję. Będzie ona miała zastosowanie do całej faktury, a więc również do określonej poniżej płatności częściowej.

Co zrobić, jeśli chcę, aby wszystkie moje faktury na kwoty przekraczające 15 tys. zł były przez bank płacone z wykorzystaniem MPP?

Jeśli chcesz, aby bank płacił za wszystkie Twoje faktury, których wartość przekracza 15 tys. zł z wykorzystaniem MPP, wyślij nam wiadomość wiążącą w systemie bankowości internetowej ING Business (wybierz grupę Finansowanie Handlu, a następnie Produkty Dyskontowe). Napisz, czy chcesz, aby wszystkie składane odtąd przez Ciebie dyspozycje wykupu miały obowiązkowo informację o płatności w MPP czy tylko płatności do konkretnych dostawców – wówczas podaj ich nazwę i numer NIP.

Uwaga! Po przesłaniu takiej informacji do banku wiadomością wiążącą, bank tak sparametryzuje ustawienia, aby wypłata w MPP obowiązywała dla wszystkich faktur na kwoty przekraczające 15 tys. zł, składane od momentu parametryzacji. Jeśli masz w systemie zapisane lub potwierdzone faktury bez zaznaczonego znacznika Podzielona płatność, zostaną one zrealizowane zgodnie z dyspozycją złożoną na etapie zapisywania/potwierdzania. Jeśli chcesz, aby zostały zrealizowane w MPP, możesz je edytować.

Jak mam przygotować plik do importu faktur po 1 listopada 2019?

Importując faktury plikiem .csv – przede wszystkim upewnij się, że w szablonie importu masz włączone pola „Czy podzielona płatność” oraz „Kwota VAT” i „Kwota netto”. Następnie przygotowując plik z fakturami do importu wpisz w kolumnie odpowiadającej podzielonej płatności wartość 1 w wierszu odpowiadającym fakturze, która ma być zapłacona z wykorzystaniem MPP i podaj dla niej wartości netto i VAT.
Faktura finansowana w ramach Split Payment

Gdzie jako Odbiorca zobaczę informację, czy płatność została zrealizowana w MPP?

Na szczegółach faktury pod kwotą brutto jest informacja, czy dana faktura jest płatna w MPP:
Wcześniejsza spłata faktury
Na raportach csv - w pozycji „Czy wypłata w podzielonej płatności” (tak/nie).
Na ekranie zlecania wcześniejszej spłaty również widzisz informację, czy faktura była wykupiona w MPP (jest to ważne, gdyż spłata będzie realizowana w tej samej metodzie – co pozwala Ci wykorzystywać środki zgromadzone na subkoncie VAT).

W jaki sposób mogę spłacić fakturę w PLN wypłaconą dostawcy w MPP?

Jeżeli faktura była wypłacona dostawcy w MPP, Bank będzie oczekiwał jej spłaty również w tym mechanizmie.

Jeżeli czekasz do Ostatecznego Terminu Zapłaty, Bank pobierze środki na spłatę kwoty netto z Twojego rachunku bieżącego, a kwotę VAT z subkonta VAT. Taki sposób realizacji spłat pozwala Ci wykorzystywać środki zgromadzone na subkoncie VAT. Jeśli nie będzie na nim wystarczających środków, brakującą kwotę Bank pobierze z rachunku bieżącego.

Jeśli chcesz dokonać wcześniejszej spłaty na platformie ALEO.com, klikając przycisk Spłać przy danej fakturze, zobaczysz zmodyfikowaną formatkę spłaty, gdzie będziesz mógł wpisać zarówno kwotę VAT, jak i kwotę kapitału, którą chcesz spłacić. Pamiętaj, że nie możesz spłacić tylko kwoty netto, jeżeli została jeszcze jakakolwiek kwota VAT do spłaty. W przypadku takiej spłaty Bank również pobierze środki na spłatę kwoty netto z Twojego rachunku bieżącego, a kwoty VAT z subkonta VAT.
Zlecenie finansowania

Jeśli dokonujesz wcześniejszej spłaty przelewem na rachunek do spłat, pamiętaj, aby spłata była dokonana w MPP. W Przeciwnym razie Bank zaksięguje spłaconą przez Ciebie kwotę netto, ale zwróci Ci środki z tytułu nieprawidłowo spłaconej kwoty VAT i będzie oczekiwał spłaty VAT w MPP.

Czy rachunek na który spłacam zobowiązanie z tytułu Finansowania Dostawców widnieje w Wykazie?

Rachunek, na który dokonujesz spłat, jest tzw. „rachunkiem gospodarki własnej” Banku i zgodnie z prawem nie podlega prezentacji w Wykazie. Teoretycznie oznacza to, że płatności na taki rachunek powinny być zgłaszane do właściwego Urzędu Skarbowego. Jednak zgodnie z wydanymi przez Ministerstwo Finansów objaśnieniami wystarczy, iż zgłoszenia dokonasz jednokrotnie. Dodatkowo, zgodnie z Objaśnieniami: „(…) podatnicy dokonujący płatności na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków powinni zostać stosownie poinformowani przez banki(…) o szczególnym rodzaju rachunków, na który dokonują płatności. Informacja ta jest ważna do czasu otrzymania przez podatników jej odwołania przez banki(…). Jeżeli podatnicy otrzymają taką informację o danym rachunku, wówczas będą mogli zapłacić na ten rachunek bez negatywnych konsekwencji podatkowych i bez konieczności złożenia zawiadomienia.”

W związku z powyższym, Bank będzie sukcesywnie wysyłał Klientom pisma informujące o tym, iż ich rachunki do spłaty są rachunkami gospodarki własnej banku.

Czy mogę zlecić płatność w MPP na rachunek spoza White Listy?

Bank zrealizuje płatność w MPP na rachunek spoza Whitelisty, natomiast w określonych przypadkach jej realizacja może być opóźniona lub nie dojść do skutku (jeśli np. powodem braku rachunku w Wykazie jest fakt, że jest to rachunek osoby fizycznej, a nie firmowy). Dodatkowo bank będzie zobowiązany zgłosić taką płatność do Urzędu Skarbowego. Aby tego uniknąć, jak najszybciej zweryfikuj swoje rachunki pod kątem obecności na Whiteliście i poproś Odbiorcę o ewentualną zmianę.

Czy płatność na rachunek wirtualny może zostać zrealizowana w MPP?

Tak, płatność zostanie zrealizowana w MPP analogicznie jak przelew na zwykły rachunek bankowy.

Często zdarza się, że płatności na rachunki wirtualne dotyczą płatności na rzecz faktorów. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem kredytowania, w ramach Finansowania Dostawców niedopuszczalne jest finansowanie wierzytelności przysługujących podmiotom trzecim. Dodatkowo, Bank będzie zgłaszał do Urzędu Skarbowego płatności zrealizowane na rachunki podmiotów innych niż podmiot wskazany jako wystawca faktury.

Czy za odsetki i prowizje mam zapłacić z wykorzystaniem podzielonej płatności?

Nie, bank zawsze pobierze środki na pokrycie opłat i prowizji z rachunku bieżącego, bez mechanizmu podzielonej płatności.

Informacje dla Dostawców

Czy dostawca może wybrać, czy otrzyma płatność w MPP?

Zgodnie z obowiązującym prawem to od decyzji Odbiorcy zależy, czy wykona (a w przypadku Finansowania Dostawców – zleci) płatność z wykorzystaniem tego mechanizmu. Dlatego dostawca, który zleca wcześniejsze finansowanie (dyskonto) faktury na ekranie podsumowującym warunki finansowania widzi, czy daną płatność otrzyma w MPP czy nie, jednak nie może tego parametru zmienić.
Wcześniejsza spłata faktury Wyjątkiem są towary i usługi objęte obowiązkiem zapłaty w MPP, przy czym tu również dostawca nie podejmuje decyzji, czy daną płatność otrzyma w MPP.

Czy dostawca może nie zgodzić się na przyjęcie płatności w MPP?

W przypadku dostawcy korzystającego z wcześniejszego finansowania faktury (dyskonta), który nie chce otrzymać płatności w MPP, ważne jest ustalenie takiego warunku z Odbiorcą zanim ten potwierdzi fakturę (jeżeli oczywiście faktura nie jest objęta obowiązkowym MPP). Natomiast w momencie, gdy na ekranie podsumowującym warunki dyskonta znajduje się już informacja, iż płatność ma zostać zrealizowana w MPP, dostawca może jedynie nie zlecać dyskonta takiej faktury i poprosić swojego Odbiorcę o zmianę tego warunku i ponowne potwierdzenie faktury.

Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę, jeśli jestem dostawcą korzystającym z Finansowania Dostawców?

 1. Zlecając finansowanie poszczególnych faktur na ALEO.com, zwracaj baczną uwagę na informacje zawarte na ekranie zlecania – będzie tam m.in. informacja, czy dana płatność zostanie zrealizowana w mechanizmie podzielonej płatności,
  Zlecenie finansowania
 2. Jeśli Twój odbiorca zlecił płatność w mechanizmie podzielonej płatności, otrzymasz pełną kwotę VAT na rachunek VAT, a kwotę netto pomniejszoną o koszt finansowania na rachunek bieżący.
 3. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą - upewnij się, że wskazany do wypłaty rachunek jest Twoim rachunkiem firmowym, a nie prywatnym. Do rachunków osób fizycznych nie są tworzone konta VAT, w związku z czym wysłana na taki rachunek podzielona płatność zostanie automatycznie odrzucona, co zaskutkuje przekroczeniem terminu płatności.

Gdzie jako Dostawca zobaczę informację, że płatność została zrealizowana w MPP?

Na ekranie zlecania finansowania jest pozycja Podzielona płatność (Split Payment) – Tak/Nie.

Na szczegółach faktury pod kwotą brutto jest informacja, czy dana faktura jest płatna w MPP:
Faktura finansowana w ramach Split Payment

Na raportach csv - w pozycji „Czy wypłata w podzielonej płatności” (tak/nie)

Faktury dwuwalutowe w MPP

Czy na ALEO.com mogę zlecić płatność w MPP za fakturę dwuwalutową?

Na ALEO.com istnieje możliwość zapłaty za fakturę wystawioną w walucie innej niż PLN w Mechanizmie Podzielonej Płatności. System pozwoli na to, jeżeli wprowadzasz fakturę w walucie obcej na rzecz podmiotu, który prowadzi rachunek bankowy w Polsce. Jeśli wprowadzana przez Ciebie faktura spełnia te warunki, na formularzu pokażemy Ci dodatkowe pola - kwota VAT w PLN oraz kwota netto (w walucie faktury) oraz zaznaczone pole Podzielona płatność (Split Payment). Aby zrealizować płatność za fakturę dwuwalutową w MPP, kontynuuj wypełnianie formularza z tym zaznaczeniem. W takim przypadku Twój dostawca otrzyma dwa przelewy: przelew w PLN w pełnej kwocie VAT oraz przelew w walucie obcej w kwocie netto (WOF), pomniejszonej o całkowity koszt finansowania, jeśli korzysta z dyskonta.

Uwaga – jeśli odznaczysz pole Podzielona płatność (Split Payment), Twój dostawca otrzyma jeden przelew w kwocie brutto (WOF), ewentualnie pomniejszony o całkowity koszt finansowania (dyskonto). Nie otrzyma natomiast kwoty VAT w PLN.

Czy na ALEO.com mogę zlecić fakturę dwuwalutową, która nie będzie wypłacana w MPP?

W tej chwili masz dwie opcje:

 1. Jeśli chcesz, żeby Twój dostawca otrzymał tylko kwotę brutto w walucie obcej, ewentualnie pomniejszoną o koszt finansowania (dyskonto) - odznacz pole Podzielona płatność (Split Payment) na formularzu faktury.
 2. Jeśli chcesz, żeby Twój dostawca otrzymał kwotę VAT w PLN oraz kwotę netto w walucie - możesz wprowadzić na ALEO.com dwie wierzytelności - jedną w walucie obcej na kwotę netto (pamiętaj o odznaczeniu pola Podzielona płatność (Split Payment)), a drugą w PLN na kwotę VAT. Obie wierzytelności powinny być zarejestrowane pod prawdziwym numerem faktury, przy czym do wierzytelności w PLN możesz dopisać np.” VAT” – będzie to pomocne w przypadku kontroli prawdziwości i prawidłowości faktur. W tym przypadku od obu płatności zostanie pobrany koszt finansowania, jeśli dostawca korzysta z dyskonta.

Jak znajdę fakturę dwuwalutową na liście faktur?

Wprowadzając fakturę dwuwalutową, podajesz jej numer oraz kwotę brutto w walucie obcej. Na liście faktur będziesz mógł ją znaleźć zarówno po numerze, dostawcy, dacie, a jeśli chcesz szukać po kwocie – szukaj po kwocie brutto w walucie.

W jaki sposób mogę spłacić fakturę dwuwalutową wypłaconą dostawcy w MPP?

Jeżeli faktura dwuwalutowa była wprowadzona na ALEO.com jako dwa osobne zlecenia, każde z nich należy spłacić osobno, przy czym jeśli cała kwota VAT w PLN była wypłacona dostawcy w MPP, również cała kwota spłaty w PLN powinna być zrealizowana w tym mechanizmie.

Jeśli natomiast faktura była wprowadzona na ALEO.com na jednym zleceniu jako dwuwalutowa i wypłacona w MPP, to:
- Jeżeli czekasz do Ostatecznego Terminu Zapłaty, Bank pobierze środki na spłatę kwoty netto z Twojego rachunku bieżącego w walucie obcej, a kwotę VAT z subkonta VAT dla PLN. Taki sposób realizacji spłat pozwala Ci wykorzystywać środki zgormadzone na subkoncie VAT. Jeśli nie będzie na nim wystarczających środków, brakującą kwotę Bank pobierze z rachunku bieżącego w PLN.

Jeśli chcesz dokonać wcześniejszej spłaty na platformie ALEO.com, klikając przycisk Spłać przy danej fakturze, zobaczysz nową formatkę spłaty, gdzie będziesz mógł wpisać zarówno kwotę VAT w PLN, jak i kwotę netto w walucie obcej, którą chcesz spłacić. Pamiętaj, że nie możesz spłacić tylko kwoty netto, jeżeli została jeszcze jakakolwiek kwota VAT do spłaty. W przypadku takiej spłaty Bank również pobierze środki na spłatę kwoty netto z Twojego rachunku bieżącego, a kwotę VAT z subkonta VAT.

Pamiętaj, abyś na moment klikania przycisku Spłać posiadał wystarczające na spłatę środki na obu rachunkach.
Wcześniejsza spłata faktury

- Jeśli dokonujesz wcześniejszej spłaty przelewem na rachunki do spłat, pamiętaj, aby wykonać dwa przelewy: jeden w walucie obcej na rachunek do spłat w tej walucie oraz drugi w pełnej kwocie VAT w MPP na rachunek do spłat w PLN. W Przeciwnym razie Bank spłaci spłaconą przez Ciebie kwotę netto, ale zwróci Ci środki z tytułu nieprawidłowo spłaconej kwoty VAT i będzie oczekiwał spłaty VAT w MPP.

Numery rachunków do spłat dla każdej z walut znajdziesz na ALEO.com w kaflu Szczegóły umowy.

Ile środków i na jaki rachunek otrzyma dostawca, który wystawił fakturę dwuwalutową, która ma zostać zapłacona z wykorzystaniem MPP?

Dostawca przed zleceniem dyskonta faktury dwuwalutowej widzi ekran podsumowujący warunki finansowania, w tym widzi osobno kwotę i numer rachunku w EUR oraz kwotę VAT w PLN i nr rachunku w PLN. Otrzyma więc 2 przelewy: przelew w PLN na pełną potwierdzoną kwotę VAT oraz przelew na rachunek w walucie obcej w wysokości potwierdzonej kwoty netto, pomniejszonej o całkowity koszt finansowania danej faktury.

Taki sposób rozliczenia ma zapewnić spełnienie warunku zapłaty pełnej kwoty VAT w MPP.
Zlecenie finansowania

Dostawca niekorzystający z dyskonta również otrzyma 2 przelewy, zgodnie z powyższymi zasadami, natomiast nie będzie o tym wcześniej informowany.

Kiedy dostawca otrzyma środki z tytułu faktury dwuwalutowej w MPP?

Płatność walutowa zostanie zrealizowana zgodnie z terminami realizacji przelewów w danej walucie. Środki z tytułu VAT mogą trafić na rachunek w PLN wcześniej.

Dodatkowo w przypadku dyskonta, oczekiwana data otrzymania środków w walucie jest prezentowana dostawcy na ekranie zlecania finansowania.

Wróć