Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Regulamin platformy ALEO.com

Niniejszy Regulamin platformy ALEO.com obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a ING Usługi dla Biznesu S.A. Dostęp do Platformy jak również korzystanie z jej funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi.

WAŻNE: Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Operatorem.

 1. Definicje

  Bank
  ING Bank Śląski S. A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005459, REGON: 271514909, NIP: 6340135475.

  Bankowość Elektroniczna ING
  system bankowości elektronicznej umożliwiający elektroniczny dostęp do rachunku bankowego, transakcji oraz innych funkcjonalności, który jest prowadzony przez Bank.

  Cennik
  Załącznik nr 1 do Regulaminu wskazujący, jakie Usługi wchodzą w zakres poszczególnych Pakietów, oraz wysokość wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu ich świadczenia.

  Dzień Roboczy
  Oznacza dzień, w którym Bank wykonuje operacje objęte Finansowaniem Dostawców, a w przypadku, gdy Walutą Usługi nie jest złoty w odniesieniu do ustalania wskaźnika referencyjnego LIBOR, EURIBOR, Term SONIA, Term SOFR lub inny odpowiedni dla danej waluty, będący jednocześnie dniem, w którym banki mające siedzibę w miejscu należącym do głównego krajowego rynku danej waluty, są otwarte w celu prowadzenia działalności.

  Finansowanie Dostawców
  program finansowania oferowany przez Bank za pośrednictwem Platformy, pozwalający Dostawcy otrzymać płatność za wskazane wierzytelności przed terminem ich wymagalności, jak również Odbiorcy finansować wskazane wierzytelności po terminie ich wymagalności.

  Grupa ING
  podmioty powiązane z Operatorem lub Bankiem lub ich akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi stanowiącymi grupę kapitałową w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa oraz wszelkie inne podmioty w Polsce lub w dowolnym innym kraju, które są lub będą powiązane finansowo, organizacyjnie lub osobowo z Bankiem jej akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi.

  Konto
  Wydzielona część Platformy przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Na warunkach wskazanych przez Operatora w Regulaminie, Operator umożliwić Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych identyfikatorów oraz haseł, które przypisane będą do Konta i będą jego integralną częścią. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.

  Konto Potwierdzone
  Konto, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura weryfikacji tożsamości Użytkownika. Weryfikacja tożsamości Użytkownika jest opcjonalna i prowadzona na jest na wniosek Użytkownika.

  Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka
  kraje, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami, są objęte sankcjami Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Stanów Zjednoczonych lub innymi obowiązującymi sankcjami, w szczególności Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna, Rosja, Białoruś.

  Operator
  ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313, adres e-mail: [email protected].

  Oświadczenie o ochronie prywatności
  dostępny za pomocą Platformy, pod adresem https://aleo.com/pl/o-platformie/polityka-prywatnosci dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Operatora w związku z prowadzeniem Platformy.

  Platforma
  system informatyczny pełniący funkcję platformy dostępny dla Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych pod marką ALEO.com i dostępny w szczególności pod adresem www.aleo.com, którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora.

  Regulamin
  niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem lub Użytkownikiem Niezarejestrowanym.

  Regulamin Dodatkowy
  dostępny za pomocą Platformy dokument w postaci elektronicznej, za pomocą którego Operator może oferować w szczególności nowe usługi, zniżki, rabaty, promocje, zmiany oraz inne warunki handlowe. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Dodatkowym, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora określa Regulamin. Do zmian treści Regulaminu Dodatkowego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 19 Regulaminu.

  RODO
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Siła Wyższa
  oznacza zdarzenie nadzwyczajne faktyczne lub prawne, którego Bank i Użytkownik, nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogły przewidzieć, względnie przewidzieć mogły, lecz zapobieżenie mu nie było możliwe, powodujące lub mogące powodować np. ograniczenie lub brak płynności, brak kwotowań na rynku pieniężnym i kapitałowym, restrykcje dotyczące możliwości dokonywania przez Bank transakcji (np. konflikty międzynarodowe, akty terroryzmu lub sabotażu, działania wojenne, rewolucje, rewolty, zamieszki, niepokoje społeczne, lokauty, strajki, klęski żywiołowe).

  Umowa
  umowa o świadczenie Usług zawierana przez Operatora z Użytkownikiem lub z Użytkownikiem Niezarejestrowanym w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego.

  Usługa
  każda usługa, z wyłączeniem Finansowania Dostawców, świadczona przez Operatora poprzez Platformę Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym.

  Użytkownik
  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnik spółki cywilnej, działająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie. Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny nie może być Użytkownikiem Platformy.

  Użytkownik Niezarejestrowany
  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną, oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie dokonała rejestracji na Platformie lub konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny korzystający z Platformy w celach informacyjnych.

 2. Zasady korzystania z Usług

  1. Operator działając zgodnie z polskim, unijnym oraz międzynarodowym prawem w zakresie sankcji nakładanych przez m.in. Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone, nie angażuje się w żadne relacje z podmiotami pochodzącymi z Krajów Skrajnie Wysokiego Ryzyka, jak też z podmiotami powiązanymi finansowo z tymi krajami lub powiązanymi z podmiotami pochodzącymi z tych krajów lub z nimi finansowo powiązanych, ani też Operator nie oferuje żadnych usług na rzecz takich podmiotów.
  2. Operator umożliwia korzystanie z Usług:
   1. Użytkownikom, za pośrednictwem Konta założonego zgodnie z pkt 3 Regulaminu, w pełnym zakresie;
   2. oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym, w zakresie:
    1. dostępu do danych o przedsiębiorcach i przedsiębiorstwach;
    2. publikowania opinii o Użytkownikach.
 3. Założenie Konta

  1. Do założenia Konta uprawniony jest Użytkownik Niezarejestrowany, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
  2. Założenia Konta może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorcy lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.
  3. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na Platformie poprzez wprowadzenie do niego podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez dokonującego rejestracji Konta działalnością gospodarczą, w tym: numer identyfikacji podatkowej, numer statystyczny, numer telefonu, nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika. W celu uproszczenia procesu zakładania Konta, dane rejestrowe, w tym dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być pobrane automatycznie z publicznie dostępnych krajowych rejestrów udostępniających dane o przedsiębiorcach lub o osobach prawnych, i przypisane do tworzonego Konta. W przypadku zmiany podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Operatora o zmianie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany, pod rygorem zawieszenia Konta w trybie pkt 11 Regulaminu, chyba że zmiana wiąże się ze zmianą danych rejestrowych, wówczas odnotowywana jest przez Operatora automatycznie, z chwilą jej wprowadzenia do odpowiedniego rejestru.
  4. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z adresem wskazanym w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców, jeżeli rejestr taki istnieje w kraju, w którym Użytkownik ma siedzibę. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. Do założenia Konta niezbędne jest wyrażenie – w procesie rejestracji Konta – akceptacji na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz przycisku „Zarejestruj się” w formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu wraz z zaznaczeniem przycisku „Zarejestruj się” oznacza zawarcie Umowy.
  6. Dokonujący rejestracji Konta dokonuje wyboru hasła dostępu do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy.
  7. Konto zostanie aktywowane po potwierdzeniu jego rejestracji przez Użytkownika, przez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
  8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.
  9. W celu uzyskania przez Konto Użytkownika statusu Konta Potwierdzonego, Użytkownik Konta powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Operatora:
   1. poprzez zalogowanie na konto Użytkownika z poziomu bankowości internetowej SSO; albo
   2. poprzez wykonanie zwrotnego przelewu na kwotę 1 zł na indywidualny rachunek klienta (SIMP) - przelew musi być wykonany z rachunku firmowego.
    Sposób potwierdzania tożsamości może się różnić w poszczególnych krajach i zostanie określony przez Operatora w komunikacji elektronicznej wystosowanej do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji na Platformie lub po tym procesie.
    albo
   3. poprzez zawarcie umowy o Finansowanie Dostawców.
  10. Proces rejestracyjny oraz proces potwierdzania opisany w pkt 3.1-3.9 powyżej nie jest wymagany od Użytkowników, którzy będą korzystać z Platformy poprzez zalogowanie się z Bankowości elektronicznej ING. Do rozpoczęcia korzystania z Platformy przez takiego Użytkownika konieczne jest jednak zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza prezentowanego Użytkownikowi na Platformie przy pierwszym logowaniu. Konto Użytkownika korzystającego z Platformy za pośrednictwem Bankowości elektronicznej ING jest zawsze Kontem Potwierdzonym.
  11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w trybie pkt. 3.3, Operator zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Konta i zawarcia Umowy lub, w przypadku Konta, które zostało już utworzone, do zablokowania Konta i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 11 Regulaminu. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta.
  12. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub zarejestrowanego z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą, jak również polegającego na wystawieniu opinii nieprawdziwej lub w inny sposób naruszającej prawa zgłaszającego lub osób trzecich. Zgłoszenie może być dokonane przy pomocy odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego na Platformie.
  13. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu, Operator skontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia. Operator uprawniony jest do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów, które w jego ocenie zagwarantują wiarygodność zgłoszenia o nadużyciu. Osoba zgłaszająca nadużycie ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Konta, w stosunku do którego zgłosiła nadużycie za skutki wynikające z dokonania zgłoszenia niezasadnego lub w złej wierze.
  14. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, Użytkownik w każdym przypadku będzie zobowiązany do okazania Operatorowi wyciągu z odpowiedniego rejestru spółek oraz kopii paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jednej z osób upoważnionych do reprezentowania Użytkownika.
  15. Użytkownik niezwłocznie informuje Operatora o utarcie danych dostępowych i dokonuje ich stosownej zmiany. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z zawinionego przez Użytkownika uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
  16. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta, w tym za pomocą odrębnych identyfikatorów oraz haseł przypisanych do Konta, posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych na Platformie, w tym do czynności związanych z obsługą Finansowania Dostawców. Oświadczenia woli składane przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są na Platformie wyłącznie w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 4. Usługa dostępu do danych o przedsiębiorcach i przedsiębiorstwach

  1. Na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym usługę dostępu - za pomocą funkcjonalności Platformy, do danych o osobach prawnych oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące co najmniej z krajowych rejestrów publicznych (między innymi z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również Portalu Finansowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości); osoby prawne oraz osoby fizyczne, których dane są udostępniane za pośrednictwem Platformy nie muszą być Użytkownikami. Dane stanowiące informacje sektora publicznego podlegają przetworzeniu w sposób polegający na umieszczeniu ich w ramach Platformy w szablonie dokumentu określonym przez Operatora; w ramach usługi możliwe jest pobranie danych, dostęp do których możliwy jest za pomocą funkcjonalności Platformy.
  2. Operator przetwarza dane, o których mowa powyżej – w tym dane osobowe w rozumieniu RODO, w charakterze administratora tych danych – wyłącznie w zakresie danych pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych, w tym podlegających wpisowi do rejestrów publicznych. W związku ze źródłem danych, dane te mają charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i mogą zawierać omyłki, nieścisłości lub inne braki, za które Operator w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności prezentowane przez Operatora dane nie powinny być samodzielną podstawą jakichkolwiek decyzji biznesowych lub innych decyzji, jak też nie mogą być traktowane jako rekomendacja do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań, w szczególności nawiązania bądź nienawiązywania relacji biznesowych lub innych relacji.
  3. Dane, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, w tym dane osobowe, przetwarzane są w celach informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Operatora. Więcej informacji na temat prawnie uzasadnionych interesów Operatora dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym danych pochodzących z rejestrów publicznych, w szczególności korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym u Operatora inspektorem ochrony danych poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Operatora (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
  5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym danych pochodzących z rejestrów publicznych, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  6. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązują się do korzystania z funkcjonalności, o których mowa w pkt 4.1 w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób działania źródeł, które udostępniają dane możliwe do pozyskania za pomocą Platformy, jak też działania samej Platformy.
 5. Finansowanie Dostawców

  1. Operator umożliwia Użytkownikom skorzystanie, za pośrednictwem Platformy z Finansowania Dostawców świadczonego przez Bank.
  2. Warunki, na jakich Finansowanie Dostawców dostępne jest na Platformie określone są w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Regulaminu.
 6. System rekomendacji i wystawiania opinii na temat Użytkowników

  1. Na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator umożliwia Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym publikowanie opinii o Użytkownikach lub Użytkownikach Niezarejestrowanych. Opiniowanym Użytkownikom Operator umożliwia udzielenie odpowiedzi na opinię poprzez zamieszczenie komentarza. Opinia i odpowiedź na opinię publikowane przez Użytkownika jak również opinia Użytkownika Niezarejestrowanego są publicznie dostępne w ramach Platformy.
  2. Opinia wystawiona przez Użytkownika może być oznaczona jako opinia pochodząca od przedsiębiorcy. Takie oznaczenie opinii wiąże się z koniecznością wskazania w procesie wystawiania opinii, numeru NIP oraz adresu e – mail. Dla zamieszczenia przez Użytkownika na Platformie opinii prywatnej konieczne jest wskazanie adresu e – mail oraz dowolnego oznaczenia osoby wystawiającej opinię takiego jak np. imię i nazwisko lub pseudonim.
  3. Opinia wystawiona przez Użytkownika Niezarejestrowanego może być zamieszczona na Platformie wyłącznie jako opinia prywatna. Do opinii Użytkownika Niezarejestrowanego stosuje się zasady dotyczące opinii prywatnej zamieszczanej przez Użytkownika.
  4. Użytkownik wystawiający opinię lub odpowiedź na nią, jak również Użytkownik Niezarejestrowany wystawiający opinię, godzi się na publikowanie danych, o których mowa w ustępie 2 powyżej obok zamieszczanej przez na Platformie niego treści opinii lub odpowiedzi na opinię.
  5. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowaną przez siebie treść.
  6. Opinia, jak również odpowiedź na opinię wystawione przez Użytkownika opatrzone są każdorazowo nazwą Użytkownika oraz imieniem i nazwiskiem osoby opiniującej lub udzielającej odpowiedzi na opinię.
  7. Niedozwolone jest umieszczanie w opiniach i odpowiedziach na opinię treści marketingowych lub reklamowych, jak również umieszczanie w nich treści obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.
  8. Punkt 3.13 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do zgłoszeń w przedmiocie opinii opublikowanych przez Użytkowników Niezarejestrowanych.
  9. W celu zachowania transparentności działania Portalu, w szczególności umożliwienia udzielenia odpowiedzi na opinię, Operator informuje podmiot opiniowany o wystawieniu opinii na jego temat. Użytkownik, jak również Użytkownik Niezarejestrowany przyjmują do wiadomości i akceptują, że treści przez nich opublikowane nie mają charakteru anonimowego i przy uwzględnieniu ich subiektywnego charakteru nie powinny godzić w prawa podmiotów opiniowanych.
 7. Treści publikowane przez Użytkowników i Użytkowników Niezarejestrowanych

  1. W ramach profilu Konta Użytkownika, który jest dostępny publicznie na Platformie, możliwe jest umieszczanie informacji, w tym aktualności dotyczących Użytkownika.
  2. Użytkownik, jak również Użytkownik Niezarejestrowany nie może w ramach aktywności na Platformie, a w szczególności w ramach działań wskazanych w pkt. 6 umieszczać treści (w tym, między innymi, zdjęć, tekstu, dokumentów lub innych materiałów lub informacji) naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści, zablokowania dostępu do nich, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Operator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować treści przesyłane przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego na Platformę. W przypadku wykrycia przez Użytkownika, Użytkownika Niezarejestrowanego lub dowolną inną osobę lub podmiot, że treści, w szczególności opinie, przesłane przez Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego mogą naruszać pkt 11.2 powyżej lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu, należy zawiadomić o tym Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. W przypadku, gdy zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składane jest w imieniu innej osoby, osoba która je składa zobowiązana jest bez zbędnej zwłoki przedstawić Operatorowi odpowiednie pełnomocnictwo na piśmie lub inne ważne upoważnienie do reprezentowania tej osoby.
  4. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z Regulaminem oraz Regulaminem Dodatkowym, o ile został wprowadzony i zaakceptowany, jak też zgodnie z dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których celem lub skutkiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym korzystania z Platformy lub którejkolwiek z jej funkcjonalności. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Platformy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakazane jest także wysyłanie wiadomości wewnętrznych, ofert, zaproszeń oraz wiadomości elektronicznych w innej formie, w ilości lub w sposób nieuzasadniony normalnym korzystaniem z Platformy lub w sposób mogący powodować uciążliwość dla innego Użytkownika, Użytkownika Niezarejestrowanego lub Operatora. Operator uprawniony jest do przenoszenia wiadomości elektronicznych i innych informacji wysyłanych przez Użytkownika za pomocą Platformy niezgodnie z Regulaminem do skrzynki oznaczonej jako „Spam” lub ich usunięcia, o ile adresat wiadomości tak postanowił, oznaczając jako „Spam” komunikację kierowaną do niego przez określonego Użytkownika.
 8. Dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (wprowadzanych i generowanych w procesie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Platformy, w tym informacje o aktywności Użytkownika w ramach Platformy), jak również danych osobowych Użytkownika Niezarejestrowanego (udostępnionych w ramach Platformy) jest Operator.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, a także w celach związanych z prowadzeniem badań statystycznych, analitycznych oraz badaniem satysfakcji Użytkownika, jak również w innych celach określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Dane osobowe Użytkownika Niezarejestrowanego przetwarzane są celu korzystania z Platformy, w tym w związku z wystawianiem opinii w ramach Platformy, jak również w innych celach określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  3. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym z wykorzystaniem operacji profilowania, na zasadach określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego są:

   a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy (m.in. komunikacja z Użytkownikiem);

   b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (m.in. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć w ramach Platformy);

   c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora (m.in. komunikacja z Użytkownikiem Niezarejestrowanym poprzez strony internetowe, w tym poprzez czat);

   d) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora oraz innych spółek z Grupy ING (tj. prezentowanie ofert ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji w związku z marketingiem bezpośrednim produktów i usług.

   Więcej informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Operatora, w tym realizowanych przez Operatora prawnie uzasadnionych interesów, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres obowiązywania Umowy, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Umową (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego lub innych uregulowań prawnych, np. ordynacji podatkowej). Dane osobowe Użytkownika Niezarejestrowanego przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy.
  6. Dane osobowe Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego mogą być przekazywane:

   a) podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Operatorze (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy);

   b) podmiotom świadczącym na rzecz Operatora lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;

   c) Bankowi – w związku z korzystaniem z Finansowania Dostawców, w tym w celu przeprowadzenia transakcji finansowania wierzytelności oraz wystawiania przez Bank faktur z tytułu świadczonych usług.

   Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych przez Operatora, w tym przekazywania ich poza Europejski Obszar Gospodarczy, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  7. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z założeniem Konta jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu przysługują określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika (Użytkownika Niezarejestrowanego); (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych; (vi) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (vii) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
  9. Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
  10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym u Operatora inspektorem ochrony danych poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Operatora (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
  11. Więcej informacji na temat korzystania z przysługujących Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępnych jest w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
  12. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach RODO, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza - z wykorzystaniem Platformy - jako niezależny od Operatora administrator danych.
  13. Platforma umożliwia wysyłanie wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Platformy osobie nie będącej Użytkownikiem. Ilekroć Użytkownik zaprasza do zarejestrowania się na Platformie, winien upewnić się, o ile niniejsze postanowienie ma zastosowanie, czy dysponuje stosowną podstawą prawną pozwalającą na przesyłanie informacji na wykorzystywany przez tę osobę adres email zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 9. Odpowiedzialność Operatora

  1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do obsługi Finansowania Dostawców i prawidłowego funkcjonowania Platformy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników składane innym Użytkownikom w tym opinii przesyłanych przez Użytkownika na Platformę. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli lub wiedzy pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług oraz usługi Finansowania Dostawców.
  3. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  4. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt 3 Regulaminu.
  5. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług, jak również publikowanych opinii, oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Platformy utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
  6. Wszelkie oznaczenia identyfikujące podmioty z Grupy ING (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  7. Operator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
  8. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia opinii lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika. Operator w takim przypadku powiadomi, za pośrednictwem Platformy, Użytkownika o dokonanych czynnościach.
  9. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności zgodnie z prawem dotyczącym odpowiedzialności z tytułu wad produktu, odpowiedzialności z tytułu przyjętej gwarancji oraz odpowiedzialności za celowe lub nieumyślne pozbawienie życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe korzystania z Platformy obciążające Użytkownika, w tym w szczególności za skutki korzystania przez Użytkownika z wszelkich oferowanych przez Operatora promocji i okresów próbnych.
  11. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy należy kierować na adres elektroniczny [email protected]. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

   a) imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika,

   b) szczegółowy opis sytuacji.

 10. Prawo autorskie i inne prawa Operatora

  1. Platforma jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji w tym, ofert i licytacji, katalog produktów i inne) stworzone przez Operatora lub podmioty z Grupy ING i udostępnione na Platformie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik, jak i Użytkownik Niezarejestrowany, może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się na Platformie, jak też innych materiałów, o których mowa powyżej, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Platformy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 10.2 powyżej, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany nie jest upoważniony w szczególności do:

   a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 10.2 - wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Operatora lub innego podmiotu;

   e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

   f) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

  4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Operator niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest producentem.
  5. Operator oświadcza, że w przypadku stwierdzenia naruszenia jego praw do Platformy, w tym materiałów wskazanych w punkcie 10.1 Regulaminu, będzie z całą stanowczością korzystał z uprawnień przysługujących mu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw.
 11. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem

  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:

   a) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;

   b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Operatora z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;

   c) rozwiązania przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 11.2 Regulaminu.

  2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez Operatora:

   a) dokonania naruszenia, o którym mowa w pkt 7.2 Regulaminu,

   b) podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika lub zaniechania ich uaktualnienia w przypadku, gdy dane te uległy zmianie,

   c) naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności w przypadku, o którym mowa w pkt 7.4 Regulaminu

   d) naruszenia przez Użytkownika postanowienia pkt 7.4 Regulaminu, w tym podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem pracy systemu informatycznego, na którym oparta jest Platforma, lub mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy przez Operatora, innych Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych,

   e) obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji,

   f) podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora.

   g) przesyłania do innych Użytkowników wiadomości elektronicznych, ofert, zaproszeń oraz zapytań ofertowych z naruszeniem Regulaminu,

   h) faktu, iż Użytkownik zarejestrowany na Platformie ma swoją siedzibę lub jest kontrolowany lub reprezentowany bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot lub osobę posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z Krajów Skrajnie Wysokiego Ryzyka, a także w przypadku, gdy wyżej wskazane podmioty lub osoby znajdują się na liście sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone lub Organizację Narodów Zjednoczonych,

   i) naruszenia przez Użytkownika zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów kupieckich,

   j) naruszenia przez Użytkownika zasad wystawiania opinii lub odpowiedzi na opinię, w szczególności poprzez zawarcie w nich treści marketingowych, reklamowych, jak również umieszczanie w nich treści obraźliwych, wulgarnych, w inny sposób naruszających prawa osób trzecich lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

   Operator informuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy w tym trybie poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wyłączeniem Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta.

  3. Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady konta Użytkownika w przypadku podejrzenia Operatora odnośnie do:

   a) zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 11.2 Regulaminu uzasadniających rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym; lub

   b) korzystania z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną.

   W przypadku wprowadzenia blokady, Operator informuje o tym Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, wskazując przyczyny ustanowienia blokady i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie podejrzeń, które powinny zostać zakończone w terminie do 30 dni roboczych. Na potrzeby obliczenia ww. terminu, nie uwzględnia się okresów oczekiwania Operatora na informacje lub wyjaśnienia, o udzielenie których zwrócił się do Użytkownika Konta, które zostało zablokowane, a które są niezbędne dla wyjaśnienia podejrzeń.

   Po wpływie ww. terminu, Operator przywraca Użytkownikowi dostęp do Konta lub dokonuje rozwiązania umowy w trybie pkt 11.2 Regulaminu.

  4. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem Platformy.
  5. W przypadku ustanowienia blokady Konta z powodów określonych w Regulaminie lub rozwiązania Umowy z powodów określonych w punkcie 11.2 powyżej, Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub z którym rozwiązana została Umowa oraz Użytkownik, który korzysta z Finansowania Dostawców nie będą podnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub utratę zysku wobec Operatora ani jakiegokolwiek podmiotu z Grupy ING w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do blokady Konta, rozwiązania Umowy lub korzystania z Finansowania Dostawców, jeżeli Operator podjął działania w celu wyjaśnienia okoliczności które stanowiły podstawę do wprowadzenia blokady Konta w terminie wskazanym w pkt 11.3, a niezwłocznie po ich zakończeniu przywrócił Użytkownikowi dostęp do Konta lub rozwiązał umowę w trybie pkt 11.2.
 12. Reklamacje

  1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji, nie spełniającej warunków wskazanych w pkt 12.1 lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od otrzymania takich informacji.
 13. Wymagania techniczne

  1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:

   ·  Mozilla Firefox wersje 52, 60 i 67 - 69,

   ·  Google Chrome wersje 49 i 71 - 77,

   ·  Apple Safari wersje 11, 12,

   ·  Microsoft Edge wersje 17 i 18,

   ·  Opera wersje 62,

   ·  Samsung Internet wersje 9.2, 9.4, 10.1.

  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Platformę. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Platformy.
 14. Zmiana Regulaminu

  1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Operator przesyła powiadomienie o zmianie Regulaminu na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed datą wejścia w życie zmiany. Powiadomienie o zmianie Regulaminu określa termin wejścia w życie zmiany.
  2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia udostępnienia nowego Regulaminu. Niezależnie Operator zmianę Regulaminu komunikuje Użytkownikom.
  3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na czynności dokonane pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu w szczególności związane z usługą Finansowania Dostawców.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu, przy czym odrzucenie zmian w Regulaminie uniemożliwia realizację czynności w ramach Finansowania Dostawców szczególnie składania Dyspozycji Wykupu. Postanowienia pkt 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  5. Informacje publikowane przez Operatora na Platformie, w tym za pomocą komunikacji tekstowej („chat") z Użytkownikami lub Użytkownikami Niezarejestrowanymi, nie stanowią zmiany Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami publikowanymi przez Operatora na Platformie (w tym w ramach komunikacji chat), a Regulaminem, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia Regulaminu.
 15. Inne

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Operator oraz Użytkownik mogą dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będą właściwe sądy powszechne. Jeżeli wybór sądu na podstawie pierwszego zdania punktu zostanie z jakiegoś powodu uznany za nieskuteczny (niemający mocy prawnej), wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w tym spory dotyczące istnienia, ważności, skuteczności oraz interpretacji Regulaminu zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z zasadami tego sądu. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa. Językiem postępowania arbitrażowego będzie polski, a wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Użytkownika oraz Operatora lub Banku. Arbitrzy dokonają interpretacji niniejszego Regulaminu zgodnie z prawem polskim.
  4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, a Operator i Użytkownik w dobrej wierze rozpoczną negocjacje mające na celu przeformułowanie takiego postanowienia, aby było ono wykonalne i skuteczne i aby odzwierciedlało intencje Operatora i Użytkownika w chwili podpisania Regulaminu.
  5. Czasem właściwym dla wszelkich czynności, w tym transakcji i innych operacji wykonywanych przez Operatora, Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego za pomocą Platformy jest czas środkowoeuropejski.
  6. Polska wersja Regulaminu jest jedyną wiążącą wersją. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie inne wersje językowe są publikowane przez Operatora wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie mają charakteru wiążącego.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.07.2022 r.
  8. Integralną częścią Regulaminu są następujące Załączniki:

Załącznik nr 1. Finansowanie Dostawców

 1. Definicje  Całkowity Koszt Finansowania
  koszt ponoszony przez Dostawcę, wynikający z realizacji zlecenia finansowania wierzytelności, naliczany i pobierany zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 niniejszego Załącznika.

  Dostawca
  Użytkownik będący dostawcą towarów lub usług oferowanych Odbiorcom i jednocześnie będący wierzycielem z tytułu powstałych w wyniku tych dostaw wierzytelności, rejestrowanych i potwierdzanych w ramach Platformy w związku z Finansowaniem Dostawców.

  Dyspozycja Wykupu
  Zlecenie finansowania zarejestrowanej i potwierdzonej w ramach Platformy oznaczonej wierzytelności, składane w ramach Finansowania Dostawców. Dyspozycja Wykupu może być złożona przez:
  - Dostawcę – poprzez akceptację warunków finansowania oznaczonej wierzytelności przed terminem jej wymagalności i przesłanie do Banku elektronicznej dyspozycji finasowania za pośrednictwem Platformy bądź
  - Odbiorcę – poprzez zarejestrowanie i potwierdzenie w ramach Platformy oznaczonej wierzytelności przed upływem terminu jej wymagalności, przy czym w takim przypadku dyspozycja zostanie zrealizowana przez Bank w dacie wymagalności tej wierzytelności poprzez wydłużenie terminu zapłaty przez Odbiorcę na rzecz Banku.

  W wyniku realizacji Dyspozycji Wykupu Bank przekaże środki do banku na wskazany na danej Dyspozycji Wykupu numer rachunku.

  Odbiorca
  Użytkownik będący odbiorcą towarów lub usług oferowanych przez Dostawców i jednocześnie będący ich dłużnikiem z tytułu powstałych w wyniku tych dostaw wierzytelności, rejestrowanych i potwierdzanych w ramach Platformy w związku z Finansowaniem Dostawców

  Oświadczenie Dostawcy
  dokument dostępny na Platformie, zawierający zasady składania i realizacji Dyspozycji Wykupu przez Dostawcę w ramach Finansowania Dostawców. Jego akceptacja przez Dostawcę jest wymagana przed złożeniem przez niego każdej Dyspozycji Wykupu.

  Umowa o Finansowanie Dostawców
  Umowa wykupu wierzytelności w trybie subrogacji, zawierana pomiędzy Odbiorcą a Bankiem, określająca zasady korzystania z Finansowania Dostawców, w tym wysokość przyznanego limitu, waluty wierzytelności przyjmowanych do finansowania, warunki cenowe, dane osób upoważnionych do zarządzania po stronie Odbiorcy Finansowaniem Dostawców.

 2. Informacje ogólne


  1. Finansowanie Dostawców to usługa finansowa świadczona przez Bank, z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy, na podstawie Umowy o Finansowanie Dostawców. Daje Dostawcom możliwość uzyskania środków z tytułu wierzytelności zarejestrowanych i potwierdzonych w ramach Platformy, przysługujących im w stosunku do Odbiorców przed terminem ich wymagalności, a Odbiorcom – możliwość wydłużenia terminu zapłaty takich wierzytelności.
  2. Możliwość składania przez Dostawcę w ramach Platformy Dyspozycji Wykupu uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
   1. Dostawca jest Użytkownikiem posiadającym Konto Potwierdzone;
   2. Dostawca z Odbiorcą weszli w relację na Platformie umożliwiającą wymianę danych transakcyjnych;
   3. Dostawca przekazał Bankowi – o ile Bank tego zażądał, aktualne dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio odpis z CEiDG, KRS lub odpowiednich rejestrów zagranicznych, wyciąg bankowy z konta firmowego Dostawcy za wskazany przez Bank okres lub fakturę lub inny dokument umożliwiający jednoznaczną identyfikację Dostawcy, a Bank dokonał ich potwierdzenia i akceptacji Użytkownika (Użytkownik zaakceptowany przez Bank).
  3. Możliwość składania przez Odbiorcę w ramach Platformy Dyspozycji Wykupu uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:
   1. Odbiorca jest Użytkownikiem posiadającym Konto Potwierdzone;
   2. Odbiorcy na podstawie Umowy o Finansowanie Dostawców przysługuje prawo składania Dyspozycji Wykupu (status umowy jako „aktywnej”).
 3. Ogólne zasady przekazywania środków oraz nabywania wierzytelności przez Bank


  1. Finansowaniu przez Bank podlegają tylko wierzytelności stwierdzone fakturą lub równoważnym dokumentem, potwierdzającym istnienie wierzytelności, zarejestrowane i potwierdzone w ramach Platformy, które spełniają następujące wymogi:
   1. są bezsporne, niewymagalne i nieprzedawnione; oraz
   2. nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę ani obciążone prawami osób trzecich, co każdorazowo, w odniesieniu do konkretnej wierzytelności potwierdza za pośrednictwem Platformy: Odbiorca – potwierdzając wierzytelność, a Dostawca – składając Dyspozycję Wykupu.
  2. Rejestracji wierzytelności za pośrednictwem Platformy mogą dokonywać Odbiorca oraz Dostawca, chyba że Odbiorca zablokuje wskazanemu Dostawcy taką możliwość.
  3. Warunkiem wypłaty danej wierzytelności na rzecz Dostawcy jest jej potwierdzenie przez Odbiorcę za pośrednictwem Platformy – w całości lub w części. W przypadku potwierdzenia przez Odbiorcę części wierzytelności, Bank przekaże środki na rachunek banku Dostawcy część potwierdzoną przez Odbiorcę.
  4. Bank nie jest zobowiązany do sfinansowania wskazanej wierzytelności. Bank informuje Odbiorcę, za pośrednictwem Platformy, że nie przekaże środków na rzecz Dostawcy najpóźniej w dniu jej płatności wynikającym z faktury lub równoważnego dokumentu.
  5. Przekazanie środków na rachunek banku Dostawcy skutkuje wstąpieniem Banku w prawa wierzyciela w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, w pełnej wysokości kwoty finansowania, pomimo pobrania przez Bank kwoty Całkowitego Kosztu Finansowania.
 4. Nabycie wierzytelności przez Bank i przekazanie środków do banku Dostawcy na podstawie Dyspozycji Wykupu złożonej przez Dostawcę


  1. Składając Dyspozycję Wykupu, Dostawca każdorazowo składa Oświadczenie Dostawcy i oświadcza, że:
   1. działa jako podmiot należycie reprezentowany, a składane oświadczenia są ważne i skuteczne prawnie zarówno względem Banku, Odbiorcy, jak i względem osób trzecich;
   2. akceptuje, że nabywanie przez Bank wierzytelności podlega prawu polskiemu;
   3. akceptuje fakt, że wszystkie rozliczenia oraz przekazywanie informacji i dokumentów związane ze zleceniem finansowania wskazanej wierzytelności będą się odbywały wyłącznie za pośrednictwem Platformy;
   4. akceptuje wskazaną przez Bank kwotę Całkowitego Kosztu Finansowania.
   5. numer rachunku wskazanego na Dyspozycji Wykupu znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. Biała Lista Podatników VAT). W przypadku podania rachunku– który wbrew oświadczeniu zawartemu w ustępie powyżej - nie figuruje na tzw. Białej Liście Podatników VAT, Bank może dokonać zawiadomienia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, stosownie do przepisów prawa podatkowego.
  2. Z tytułu wypłaty każdej wierzytelności przysługującej Dostawcy przed terminem wymagalności, na podstawie Dyspozycji Wykupu, Bank nalicza i pobiera Całkowity Koszt Finansowania, potrącając go z kwoty finansowania.
  3. Na Całkowity Koszt Finansowania, wskazany Dostawcy w ramach Platformy, każdorazowo, odrębnie dla każdej złożonej Dyspozycji Wykupu, składają się:
   1. odpowiedni dla waluty i zdefiniowany w Umowie o Finansowanie Dostawców wskaźnik referencyjny sprzed dwóch dni roboczych poprzedzających o przekazanie środków na rachunek banku Dostawcy, powiększony o określoną w Umowie o Finansowanie Dostawców marżę Banku;
   2. procentowa lub kwotowa prowizja od potwierdzonej kwoty finansowania, o ile zastrzeżono ją w Umowie o Finansowanie Dostawców; oraz
   3. marża Odbiorcy, o ile została zastrzeżona przez Odbiorcę.
  4. Całkowity Koszt Finansowania zostanie powiększony o kwotę wynikającą z zastosowania obowiązującej stawki podatku VAT, wyrażoną w PLN.
  5. Odbiorca ma prawo, dla każdej finansowanej w ramach Finansowania Dostawców wierzytelności, uwzględnić marżę Odbiorcy, która jest jednym ze składników Całkowitego Kosztu Finansowania, który w przypadku zlecenia finansowania tej wierzytelności przez Dostawcę stanowi potencjalny przychód Odbiorcy, zgodnie z postanowieniami Umowy o Finansowanie Dostawców.
  6. Przekazanie środków na rachunek banku wskazany w Dyspozycji Wykupu nastąpi w terminach określonych na Platformie na stronie https://aleo.com/pl/funkcje/finansowanie-dostawcow/terminy-realizacji-zlecen.
 5. Nabycie wierzytelności przez Bank i przekazanie środków na rachunek banku Dostawcy na podstawie Dyspozycji Wykupu złożonej przez Odbiorcę


  1. Dyspozycja Wykupu złożona przez Odbiorcę realizowana jest zgodnie z warunkami Umowy o Finansowanie Dostawców zawartej przez Bank z Odbiorcą.
 6. Przekazywanie danych w związku z Finansowaniem Dostawców


  1. Na zasadach określonych w Regulaminie, Operator świadczy Użytkownikom będącym Odbiorcami i Dostawcami, korzystającym z Finansowania Dostawców, usługę polegającą na umożliwianiu dostępu, w tym pobrania za pomocą funkcjonalności Platformy, danych dotyczących realizowanych między stronami transakcji handlowych (w tym informacji dotyczących rejestrowanych w ramach Platformy wierzytelności), a także danych związanych z prowadzoną przez Odbiorców i Dostawców działalnością gospodarczą (w tym numerów identyfikacji podatkowej, adresów email, numerów telefonu oraz adresów).
  2. Dane, o których mowa w pkt 1 powyżej, w tym dane osobowe, przetwarzane są przez Bank, jako administratora tych danych, w celach związanych z Finansowaniem Dostawców, w tym w celach podatkowych związanych ze zrealizowanym finansowaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Bank dostępnych jest w https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych.
  3. Składając Dyspozycję Wykupu, odpowiednio Dostawca i Odbiorca upoważniają Operatora do przekazania Bankowi wszelkich informacji niezbędnych do korzystania z Finansowania Dostawców, w tym do przeprowadzenia transakcji finansowania wierzytelności oraz wystawienia przez Bank faktury z tytułu świadczonych usług (w tym danych osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie transakcji), jak również upoważniają Bank do przekazania tych informacji przez Bank kontrahentowi (drugiej stronie umowy) w ramach Finansowania Dostawców.
  4. Składając Dyspozycję Wykupu, odpowiednio Dostawca i Odbiorca upoważniają Bank do przekazywania Operatorowi wszelkich informacji dotyczących Finansowania Dostawców, w tym informacji dotyczących Dostawcy (Odbiorcy) stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 Prawa bankowego, w celu zaoferowania, zawarcia i wykonania usług świadczonych przez Operatora.
  5. Użytkownik korzystający z Finansowania Dostawców oświadcza, że zapoznał się z informacją administratora danych zamieszczoną na stronie internetowej Banku, stanowiącą realizację przez Bank obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 i 2 RODO w związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych Użytkownika po ich otrzymaniu od Operatora.
 7. Opłaty z tytułu korzystania z Finansowania Dostawców


  1. Odbiorca z tytułu Finansowania Dostawców ponosi na rzecz Banku opłaty, które są określone w zawartej przez Bank z Odbiorcą, odrębnej Umowie o Finansowanie Dostawców i pobierane przez Bank na wskazanych w niej warunkach.
  2. Dostawca z tytułu Finansowania Dostawców ponosi na rzecz Banku Całkowity Koszt Finansowania, którego kwota wskazana jest w module Finansowanie Dostawców dostępnym w ramach Platformy przed zleceniem przez Dostawcę danej wierzytelności do finansowania; Kwota Całkowitego Kosztu Finansowania jest pobierana zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie i w Oświadczeniu Dostawcy.
 8. Zasady wystawiania faktur z tytułu Finansowania Dostawców


  1. Z tytułu finansowania w ramach Finansowania Dostawców Bank będzie wystawiał Odbiorcom i Dostawcom faktury.
  2. Faktura będzie dokumentowała wynagrodzenie Banku z tytułu wszystkich wierzytelności nabytych przez Bank w danym okresie rozliczeniowym.
  3. Bank będzie wystawiał i przesyłał Dostawcy faktury w formie elektronicznej w formacie PDF, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, z zachowaniem autentyczności ich pochodzenia oraz integralności zawartych w nich treści, a także czytelności tych faktur w rozumieniu art. 106 m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  4. Faktury będą przesyłane na adres e-mailowy Dostawcy wskazany na Platformie w module Finansowanie Dostawców jako adres służący do tego celu (wynikający z danych firmy podanych na Platformie), z częstotliwością wskazaną w ramach Platformy przez Dostawcę. Adres email do doręczeń powinien być adresem grupy mailingowej zawierającej więcej niż jednego odbiorcę.
  5. Dostawca ma możliwość zmienić na Platformie zarówno adres e-mailowy, jak i częstotliwość wysyłania faktur elektronicznych, przy czym zmiany będą obowiązywały od kolejnego okresu rozliczeniowego.
  6. Faktury do Odbiorcy będą wystawiane i dostarczane zgodnie z postanowieniami Umowy o Finansowanie Dostawców.
  7. W przypadku zmiany danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia i dostarczenia faktury przez Bank, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych w z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy (poprzez zmianę adresu e-mail na Platformie), poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Banku lub telefonicznie albo w innej uzgodnionej z Bankiem formie.
  8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie e-faktury w przypadku niepoinformowania Banku o prawidłowym adresie e-mail do doręczeń.
 9. Odpowiedzialność


  1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy i wynikłe stąd szkody, o ile nie powstały z winy umyślnej Banku.
  2. Bank nie przyjmuje żadnego zobowiązania ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w jego działalności spowodowane Siłą Wyższą.

Regulamin Platformy ALEO.com - poprzednie wersje

Wróć