Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności w ING Usługi dla Biznesu S.A.

  INFORMACJE OGÓLNE


 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach, 40-121, ul. Chorzowska 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313, kapitał zakładowy w wysokości: 27 000 000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”). Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepiosami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych (Liliana Rother-Obrączka) poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem: „RODO”).
 5. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Spółki przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie, zgodnie z Polityką Cookie, dostępną pod adresem: https://aleo.com/pl/o-platformie/polityka-cookies.
 6. CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY


 7. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  1. są użytkownikami Platformy ALEO.com, w tym użytkownikami niezarejestrowanymi („Użytkownicy”);
  2. są użytkownikami serwisu, w tym przede wszystkim Fachowcami lub Klientami w rozumieniu Regulaminu Serwisu („Użytkownicy Serwisu”);
  3. są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);
  4. działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych, w tym Przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych lub są osobami wyznaczonymi przez Klientów lub Potencjalnych Klientów do zawarcia i wykonywania umowy („Reprezentanci”);
  5. wchodzą w skład organów osób prawnych, w tym Przedsiębiorców („Członkowie Organów”);
  6. są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę („Potencjalni klienci”);
  7. są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których Spółka realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów) („Klienci”);
  8. są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”).
 8. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach Platformy ALEO.com, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przechowywane są przez 30 dni.
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody na kontakt marketingowy.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Platformy ALEO.com. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na ulepszaniu oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia umowy.
  Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi). Dane osobowe przechowywane są do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Zawarcie oraz wykonanie umowy (Regulamin Serwisu), w tym założenie i utrzymywanie konta, potwierdzenie tożsamości, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przechowywane są przez 30 dni.
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody na kontakt marketingowy.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na ulepszaniu oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia umowy.
  Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi). Dane osobowe przechowywane są do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, REPREZENTANTÓW ORAZ CZŁONKÓW ORGANÓW

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających na dążeniu do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechnianiu informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez opinie wystawiane w ramach Platformy ALEO.com (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie Spółki ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania).

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW ORAZ ICH REPREZENTANTÓW

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Zawarcie umowy o współpracy ze Spółką Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Utrzymywanie kontaktów z Reprezentantami w celu zawarcia umowy o współpracy Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na utrzymywaniu kontaktów z osobami reprezentującymi Potencjalnego Klienta lub wyznaczonymi przez niego do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy lub do zgłoszenia sprzeciwu albo wyznaczenia przez Potencjalnego Klienta innego Reprezentanta.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na ulepszaniu oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia umowy.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego.

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ORAZ ICH REPREZENTANTÓW

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Wykonanie umowy o współpracy ze Spółką, w tym dokonywanie płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez Spółkę. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy.
  Utrzymywanie kontaktów z Reprezentantami w celu wykonywania umowy o współpracy. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na utrzymywaniu kontaktów z osobami reprezentującymi Klienta lub wyznaczonymi przez niego do wykonywania umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania umowy lub do zgłoszenia sprzeciwu albo wyznaczenia przez Klienta innego Reprezentanta.
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody na kontakt marketingowy.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Klientów. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na ulepszaniu oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia umowy.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Dane osobowe przechowywane są do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SKARŻĄCYCH

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
  Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na obsłudze pism Skarżących, które nie dotyczą obowiązków prawnych ciążących na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem skierowanym do Spółki lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Kodeksem cywilnym). Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem skierowanym do Spółki oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego.

  SKĄD POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE


 9. W większości przypadków dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (m.in gdy zaczęli Państwo korzystać z Platformy ALEO.com, założyli konto w Serwisie, podali swoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez formularze, czat, pisma, są Państwo naszymi Klientami lub Potencjalnymi klientami).
 10. Dane osobowe Przedsiębiorców, Reprezentantów oraz Członków Organów zostały jednak pozyskane w sposób pośredni tj. z pominięciem tych osób.
 11. Dane osobowe Przedsiębiorców, Reprezentantów oraz Członków Organów zostały pozyskane przez Spółkę dla celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Dane zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Kategorie pozyskanych danych osobowych obejmują dane, które są zawarte w ww. rejestrach publicznie dostępnych (przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer PESEL).
 12. Dane osobowe Reprezentantów, którzy działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych lub są osobami wyznaczonymi przez Klientów lub Potencjalnych Klientów do zawarcia i wykonywania umowy zostały pozyskane przez Spółkę od Klientów lub Potencjalnych Klientów. Kategorie pozyskanych danych obejmują dane niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy tj. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), stanowisko oraz dane kontaktowe lub inne dodatkowe informacje przekazane Spółce przez Klienta lub Potencjalnego klienta.
 13. KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?


 14. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • innym spółkom z Grupy ING, których aktualna lista znajduje się pod adresem: https://aleo.com/pl/o-platformie/grupa-ing – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach Grupy ING, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej (np. w związku z realizacją wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
  • innym spółkom z Grupy ING – dla ich własnych celów marketingowych (w sytuacji udzielenia stosownej zgody);
  • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy ALEO.com);
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
 15. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)


 16. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 17. Każdorazowo taki transfer jest odpowiednio zabezpieczony. W sytuacji, gdy dane państwo spoza EOG nie zostało objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Spółka stosuje odpowiednie zabezpieczenia oraz zawiera z danym podmiotem z tego państwa aktualne standardowe klauzule umowne. W każdym wypadku oceniamy ryzyko transferu danych osobowych do państwa spoza EOG oraz w razie potrzeby wdrażamy środki uzupełniające mające dodatkowo zabezpieczyć przekazywane dane osobowe.
 18. Administrator może przekazać dane osobowe do Państw trzecich, które nie spełnią odpowiednich zabezpieczeń tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach oraz pod warunkiem, że wyraźnie wyrażą Państwo na to zgodę lub przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Poinformujemy Państwa uprzednio o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 RODO.
 19. Kopię stosowanego mechanizmu transferu danych osobowych (w tym zabezpieczeń) można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: [email protected].
 20. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE


 21. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami.
 22. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
 23. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.
 24. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.
 25. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE


 26. Korzystanie z Platformy ALEO.com, zawarcie umowy Regulaminu Serwisu, jak również nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach Platformy ALEO.com / akceptacją Regulaminu Serwisu, jak również zawarcia umowy o współpracy jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
 27. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com ani Regulaminu Serwisu.
 28. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


 29. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

  a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

  b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;

  c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu marketingu);

  e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

 30. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.
 31. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 32. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 33. Wnioski o realizację praw można składać do Inspektora Ochrony Danych na adres: [email protected].
Wróć